Skip to the main content

WEDSTRIJDDREGLEMENT BRIDGECLUB REDUBETH

Artikel 1: competities

Jaarlijks worden 6 competities georganiseerd n.l. een voorjaars- lente- zomer- najaar- herfst- en wintercompetitie.

Er zal worden gespeeld in een A- en een B-lijn of volgens het systeem van topintegraal.

 

Artikel 2: promoveren en degraderen

Bij de A en B competities promoveren de eerste drie of vier paren van de B-lijn en degraderen de laatste drie of vier paren van de A-lijn. Om de (kleine) kans van thuisblijven van een paar dat hoog staat te voorkomen, kan een paar alleen promoveren als het niet meer dan 2 speelavonden (van de totaal 6 per ronde) afwezig is geweest.

Artikel 3: drives

Jaarlijks worden een aantal drives georganiseerd waaronder (1) een drive na de jaarvergadering (ALV),(2) een kerstdrive,(3) een paasdrive; en andere drives op een nader te bepalen datum.

Artikel 4: deelname

Indien een paar wisselt van partner moet dit uiterlijk een week voor de aanvang van die competitie bekend zijn gemaakt aan de technische commissie (TC).

Indien dit niet bekend is gemaakt kan de TC naar eigen inzicht tot een voor de betrokkenen bindende parenindeling overgaan.

Artikel 5: tijdige absentie melding

Zonder tegenbericht wordt door de TC aangenomen dat ieder clublid aan de eerstvolgende zitting zal deelnemen.

Verhinderingen dienen te worden genoteerd in het absentieboek dat op iedere speelavond op de speellokatie beschikbaar is.

Bericht van verhindering dat niet in het absentieboek is opgenomen dient aan de TC via een e-mail aan redubeth@gmail.com voor woensdag 18:00 uur te worden doorgegeven.

Indien een clublid geen toegang tot internet heeft of in noodgevallen (bijv. vlak voor aanvang van de wedstrijd) bericht per telefoon aan de voorzitter van de TC ; bij geen gehoor per telefoon aan een (willekeurig) TC lid.

Artikel 6: aanvangstijden

Er wordt op donderdagavond gespeeld. Aanvangstijd is 19:30 uur, waarbij maximaal 15 minuten beschikbaar zijn voor prijsuitreikingen, huishoudelijke mededelingen, wedstrijdaanwijzingen etc. De pauze, na 3 spelrondes, duurt ongeveer 10 minuten. Einde van de speelavond is ca. 23:00 uur. De wedstrijdleider kan de speeltijden aanpassen.

Artikel 7: te laat komen

Indien een paar of een der spelers geruime tijd te laat is beslist de wedstrijdleider over het wel/niet van deelname.

Artikel 8: systeemkaarten

Van iedere speler wordt verwacht een (up-to-date) systeemkaart te kunnen overleggen tijdens de competitie. In geval een speler of paar dit niet kan, volgt echter geen sanctie door de wedstrijdleiding; m.a.w. afwezigheid van een systeemkaart wordt gedoogd.

Artikel 9: hulpmiddelen

Tijdens het bieden is het gebruik van de door de club verstrekte biddingboxen voor eenieder verplicht.

Artikel 10 : speeltijd

De speeltijd voor vier spellen is 30 minuten.

Nadat de waarschuwingsbel 5 minuten voor verloop van de 30 minuten speeltijd is afgegaan en het laatste spel nog niet is gestart, mag dat spel in die ronde niet meer worden gespeeld teneinde niet tijdig klaar zijn met de speelronde te voorkomen.

Indien dit voor de pauze gebeurt, mag het spel in de pauze worden nagespeeld. Indien dit na de pauze gebeurt wordt het spel definitief niet gespeeld en als zodanig gescoord.

Artikel 11: invaller

Samenspelen met clubleden gaat in principe voor.

indien een clublid met een invaller/ster tevens clublid wil spelen dan behoort dit tijdig voor de zitting (zie art. 4) aan de TC te worden gemeld.

Indien een clublid met een invaller/ster van buiten de club wil spelen, geldt, dat vooraf instemming van de TC voor aan/afmelding vereist is. Deze instemming zal, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, aan het betreffende clublid niet worden onthouden.

Indien een speler geen partner heeft en de TC geen partner kan vinden, kan het recht op spelen niet worden ingevuld.

Artikel 12: scoreregels bij afwezigheid

Bij afwezigheid van beide partners met kennisgeving vooraf, wordt het eigen gemiddelde conform de definitie van het NBB rekenprogramma toegekend.

Artikel 13: scoreregels met invaller

Speelt een clublid met een ander dan zijn partner, dan geldt:

a: A speler + A speler: feitelijk behaalde score met een minimum van 45%

b: B speler + B speler: feitelijk behaalde score met een minimum van 45%

c: A speler + B speler die in A invalt: A speler:feitelijk behaalde score met een minimum van

45%; B speler: feitelijk behaalde score +5% met een minimum van 45%;

d: B speler + A speler die in B invalt: A speler:feitelijk behaalde score met een minimum van

45% en een maximum van 55%; B speler: feitelijk behaalde score met een minimum van 45%;

e: A of B speler + invaller ( door de TC toegewezen danwel door clublid meegebracht): feitelijk behaalde score met een minimum van 45%.

Artikel 14: Afwezigheid door vakantie

Een paar kan voor maximaal 2 competities per jaar buiten de klassering worden gehouden (paar buiten mededinging), mits voor het begin van een competitie daartoe een verzoek bij de TC wordt ingediend. Het paar behoudt dan zijn plaats in de A-lijn.

Artikel 15: langdurige afwezigheid door ziekte

Indien een A-speler gedurende een of meer competities door ziekte afwezig is en het paar in dezelfde samenstelling terugkeert, dan behoudt het paar zijn plaats in de A-lijn.

Artikel 16: clubkampioen

De clubkampioen is degene die over een geheel kalenderjaar de hoogste gemiddelde score heeft en minimaal 30 zittingen heeft gespeeld. De clubkampioen ontvangt de wisselbeker,welke wordt uitgereikt op de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 17 : zomercompetitie (vrij bridge periode)

In de zomer wordt er een z.g. vrij bridge periode gespeeld waarbij de paarsamenstelling per avond mag verschillen en de behaalde scores niet meetellen voor promotie/degradatie.

Artikel 18: protesten

Protesten tegen beslissingen van de wedstrijdleider/TC kunnen schriftelijk bij het bestuur van de vereniging worden ingediend. Het bestuur/TC zal schriftelijk op het protest reageren.

Artikel 19: indeling van nieuwe leden/paren

De TC bepaalt voor nieuwe leden/paren de lijn indeling op basis van de resultaten van de proefperiode van het nieuwe lid/paar. In geval van twijfel wordt de speler/het paar ingedeeld in de B-lijn.

Artikel 20: slempunten

Geboden en gemaakt klein slem wordt beloond met 3 punten; idem groot slem met 5 punten. Eenmaal per jaar wordt de ‘slemwinnaar’ vastgesteld. De winnaar krijgt tijdens de kerstdrive de Joop Starrenburg trophee (oorkonde).

Artikel 21: onvoorzien

In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de TC.

Wijzigingen goedgekeurd tijdens de ALV op 12 maart 2015.

Voorzitter: E. Plokker

Andere artikelen

09/09/2020 - Kees Sanders

09/09/2020 - Katelijne Visser

reglementen redubeth

WEDSTRIJDDREGLEMENT BRIDGECLUB REDUBETH Artikel 1: competities Jaarlijks worden 6 competities...

09/09/2020 - Katelijne Visser